แผนปฏิบัติราชการ ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตำบลสิริราช

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

คำสั่งเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่องการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราชประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสิริราช